Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto)
Razem (brutto)

Płatności

Dofinansowanie PCPR

Najczęściej ceny sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych są wyższe niż ustalony przez NFZ limit. Osoby z niepełnosprawnością mogą wtedy ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie . Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:
- 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na  podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
- 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, której średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Na stronach PCPR umieszczane są zwykle kwoty, obowiązujące w danym roku.
Przez średni miesięczny dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób.

Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

Dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy w PCPR złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów,
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakupu